Projekty UE

Wdrożenie zautomatyzowanej linii produkcyjnej

Fabryka Mebli Biurowych MARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Wdrożenie, na terenie gminy Komorniki, zautomatyzowanej linii technologicznej wraz z zaawansowanym oprogramowaniem projektowym i narzędziami marketingowymi, jako sposób na wzrost konkurencyjności Maro Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0513/15-00.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest nabycie maszyn wchodzących w skład zautomatyzowanej linii technologicznej i specjalistycznego oprogramowania projektowego, które umożliwią wprowadzenie do oferty nowych oraz ulepszonych produktów i usługi, w szczególności innowacyjnych produktów stanowiących rezultat przeprowadzonego samodzielnie, w latach 2014-2015 projektu B+R.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o., w szczególności na rynkach zagranicznych, w wyniku realizacji inwestycji w innowacyjną, zautomatyzowana linię technologiczną, wdrożenie innowacyjnych produktów oraz specjalistycznego oprogramowania.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną:

  • 2 innowacje produktowe;
  • 2 innowacje procesowe.

Całkowita wartość projektu: 7 301 450,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 385 249,98 zł